Nahoru

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy

Dlouhodobé cíle a záměry – 2023 – 2025

Konkrétní cíle na šk. rok 2023 – 24

 

Základní cíl:

Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další

vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.

Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat

a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a

mravními hodnotami.

 

Vzdělávací a výchovný proces

Vést žáky k celoživotnímu učení, k propojení získaných poznatků s praktickým životem,

podporovat vztah k přírodě a zdravý životní styl

Rozvíjet životní a mravní hodnoty žáků, učit je vzájemné úctě a sebeúctě, bránit šíření šikany

mezi žáky i šikany směrem od žáka k učiteli, bojovat proti vandalismu.

Učit žáky reagovat na události v místě bydliště, zemi i ve světě; vést je k vytvoření vlastního

názoru, k podílení se na řešení problému.

V souvislosti s prudkým rozvojem informačních technologií efektivně implementovat ICT

do výuky a naučit žáky ICT vhodně využívat.

Vést žáky k odpovědnosti za své učení, zejména v době, kdy je z vážných důvodů omezen provoz školy.

---------------------------------------------------------------------

Realizovat výuku napříč předměty, začleňovat projektovou výuku.

Vylepšit strukturu hodin, zejména efektivní propojení cíle se závěrem hodiny, uplatnění formativního hodnocení.

Zapojovat žáky do soutěží v různých oblastech, aby mohli uplatnit své individuální předpoklady a talent.

Aktivně využít šablony JAK k podpoře výuky a zájmového vzdělávání. Pokračovat v osvědčených aktivitách, jako jsou kluby a projektové dny.

Zapojit více žáků a pedagogů do EVVO, více využívat školní zahradu, včetně biotopu.

Vést žáky ke kritickému myšlení.

Projekt Úvod do světa práce realizovat zážitkovou formou ve spolupráci s rodiči a firmami z blízkého okolí.

Vést vzdělávací a výchovný proces tak, aby pružně reagoval na aktuální dění ve společnosti, např. příliv ukrajinských žáků do českých škol, umělou inteligenci apod.

 

Vzdělávací program školy

Vzdělávací program školy je základním prostředkem k dosažení cílů školy. Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Základní školy ve Slaném Na Hájích. Školní vzdělávací program vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu, zkušeností s programy předešlými a požadavků na aktuální trendy ve výuce. Využívá možnosti svobodně formulovat představy o nejvhodnější podobě vzdělávání na škole. Je postaven tak, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.

ŠVP je živý dokument, který reflektuje aktuální dění ve společnosti a snaží se na něj reagovat.

Je nutné ho průběžně revidovat a přizpůsobovat aktuálním potřebám školy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Revidovat ŠVP tak, aby učivo reagovalo na nové podněty ve společnosti.

Včas se připravit na avizované změny RVP ZV.

Aktualizovat nabídku volitelných předmětů v souladu s možnostmi školy a zájmu žáků.

Učivo předmětu Informatika přiměřeně a vhodně zařazovat do jiných předmětů, klást důraz na ochranu žáků před nástrahami internetu.

 

Klima školy

Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a mezilidské vztahy. Mezilidské vztahy je nutné vnímat a vylepšovat ve všech rovinách. Rozvíjet zdravý vztah a loajalitu ke škole, které jsou dány podporou cílů školy, a zájmem o vše, co s prací školy souvisí. Posílit respekt a úctu k učitelům ze strany rodičů a žáků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vylepšit komunikaci mezi učiteli napříč předmětovými komisemi, podpořit začínající učitele.

Pokračovat v práci školního parlamentu.

TU úzce spolupracují s preventistou  a dalšími odborníky na struktuře třídnických hodin, které jsou klíčové pro pozitivní klima ve třídě.

Pokračovat v neformálních setkáváních s rodiči, reagovat na jejich podněty, hledat společně řešení problémů.

Vytvářet pozitivní a vstřícné prostředí pro žáky – cizince.

Upevňovat přátelské prostředí na pracovišti formou sportovních aktivit, soutěží a různých společenských akcí.

 

Organizace školy

Mít vypracovaný organizační systém školy se všemi kompetencemi, který pružně reaguje

na aktuální potřeby. Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměny názorů apod.).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přístavba šaten a využívání sportovní haly Háje se promítne do organizace provozu školy. Je nutné tyto změny promítnout do příslušných provozních řádů školy a do Školního řádu.

 

 

Materiálně technické podmínky školy

Neustále je vylepšovat, využít veškerých možností – kvalitní spolupráce se zřizovatelem,

granty, fondy EU, spolupráce s rodiči a sponzory. Pokračovat v rekonstrukci venkovního areálu školy, průběžně vylepšovat IT vybavení školy. Provést kompletní rekonstrukci podlah v učebnách, hledat cesty k řešení nedostatečného zázemí pro družinu, provést rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení školy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malá tělocvična + přilehlé učebny v chodbě – realizace rekonstrukce podlahy - zřizovatel

Rekonstrukce elektroinstalace – projektová dokumentace, realizace – zřizovatel

Hledání sponzorů

 

Odborná způsobilost a kvalita pedagogického sboru

Udržovat kvalitu učitelského sboru dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Doplňovat sbor kolegy s potřebnou kvalifikací a odborností.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivně vyhledávat vzdělávací aktivity, které korespondují s aktuálními potřebami školy a požadavky na moderní výuku. Využít finanční podpory šablon JAK pro realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti témat specifikovaných v projektu.

Využívat vzájemných hospitací ke sdílení zkušeností a vhodných metod výuky. Podpořit začínající učitele systémem uvádějících učitelů.,

Motivovat všechny učitele k celoživotnímu vzdělávání.

 

Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami

Vytvářet v rámci možností prostor pro všechny žáky, včetně žáků mimořádně nadaných i

žáků nějakým způsobem handicapovaných.

Efektivně využívat pomoci asistentů, speciálních pedagogů, psychologů a spolupracovat se

specializovanými pracovišti. Efektivně využívat Školní poradenské pracoviště.

Vést všechny žáky k účasti v soutěžích a jiné reprezentaci školy. Tím žákům pomáhat získat

sebevědomí prostřednictvím činností, ve kterých vynikají.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více se zapojovat do soutěží, které podpoří nadané žáky.

Vhodně využívat diferenciaci výuky k podpoře žáků s SVP, konzultovat jednotlivé případy s odborníky.

Spolupracovat s vhodnými organizacemi, které pomáhají žákům ze socio – kulturně znevýhodněného prostředí.

Hledat cesty k efektivnější spolupráci učitel – asistent.

Úspěšně integrovat ukrajinské žáky.

Využít školního asistenta z projektu OP JAK jako další podporu žáků s SVP, zejména jako komunikační článek mezi školou a rodinou.

 

Prevence proti patologickým jevům

 

Začleňovat aktuální témata, jako jsou kouření, alkohol, šikana, záškoláctví, agrese, vulgarita, vandalismus, kyberšikana apod. přímo do běžné výuky a vhodnými metodami minimalizovat dopad těchto negativních společenských jevů na zdravotní, citový a morální rozvoj žáků.

Na prevenci se významnou měrou podílí školní preventista, třídní učitelé a výchovná poradkyně. Začleňovat do výuky speciální preventivní programy, které reagují na aktuální problémy.

Aktivně spolupracovat se zřizovatelem, místními sportovními kluby a dalšími organizacemi, které podporují smysluplné trávení volného času mládeže.

_______________________________________________________________________________

Vytvořit efektivní program třídnických hodin – zaměřit se na volně dostupné návykové látky – nikotinové sáčky, kratom apod.

Využít profesí rodičů v projektech, přednáškách apod. Využít intervenční programy SVP Slaný. Sjednotit postupy pedagogů, vést je k větší důslednosti. Využít dostupných výzev k projektům na posílení finančních prostředků na realizaci preventivních aktivit.

Více zapojit rodiče do prevence ve všech oblastech.

Posílit školu o dalšího metodika prevence – zahájení specializačního studia.

 

Škola a veřejnost, škola a zřizovatel

Velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace

o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok

informací. Podporovat neformální setkávání během různých akcí školy, vzájemnou komunikaci

a snažit se najít společnou řeč. Pokračovat v dlouhodobých a zaběhnutých projektech, jako jsou zahradní slavnosti, spolupráce s místním domovem důchodců, knihovnou, muzeem a informačním centrem. Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole.

Usilovat o kvalitní spolupráci se zřizovatelem a podporu školy.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pokračovat v úspěšné prezentaci školy ve všech rovinách. Motivovat zaměstnance k udržení dobrého jména školy. Zapojovat žáky a rodiče do života regionu formou podzimních zahradních slavností.

Sdílet zkušenosti a nápady se slánskými školami, spolupracovat v oblasti různých projektů a soutěží. Pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem na společných projektech, zejména  v oblasti prevence a sportu, hledat cesty k plnění požadavků školy na opravy a investice.

 

Ve Slaném 21. 8. 2023

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.