Nahoru

Profil školy

Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velmi velké školy a je bezbariérová.

Budova školy je přes 100 let stará. Je umístěna na okraji města v klidném prostředí v těsné blízkosti lesoparku. V posledních letech zde probíhají rozsáhlé rekonstrukce, které výrazně vylepšují materiálně technické podmínky výuky.

Škola má k dispozici školní družinu a zařízení školního stravování, obojí se nachází v budově školy. 

Skládá se z jedné školní budovy a venkovního areálu, který zahrnuje pěstitelský pozemek, sportovní areál, hřiště pro družinu s hracími prvky, zahradu s posezením, biotop s jezírkem a relaxační koutek před školou celoročně volně přístupný.

Každý žák má k dispozici šatní skříňku.

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: 2 počítačové učebny, 2 tělocvičny, přírodovědná, jazyková, zeměpisná učebna, učebna pro výuku fyziky, učebna pro výuku chemie, dílny, keramika, školní kuchyňka.

Téměř po celé škole je možné se připojit k internetu prostřednictvím datových kabelů nebo wifi. Každá učebna je vybavena pevným počítačem a dataprojektorem. V některých učebnách je interaktivní tabule. Každý žák má zřízený svůj účet v prostředí G Suite, prostřednictvím kterého si může ukládat svá data a využívat nástroje pro online výuku. Online komunikace škola – rodič, rodič - škola je umožněna přes elektronickou aplikaci Bakaláři. Tuto aplikaci škola využívá pro vedení matriky, zápis do třídní knihy, plánování akcí a výkaznictví. Některé funkce Bakalářů jsou využitelné pro školní družinu.

Učitelský sbor (cca 40 pedagogů) se skládá ze zkušených i mladých pedagogů a je téměř plně kvalifikovaný. V některých třídách probíhá výuka s pomocí asistenta pedagoga, který je zde zařazen v rámci podpůrných opatření. Školní poradenské pracoviště (výchovný a kariérový poradce, školní metodik prevence a školní speciální pedagogové) slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Žáci se učí podle Školního vzdělávacího programu Základní školy ve Slaném Na Hájích. Tento program je zaměřen převážně všeobecně, mírné zaměření na výuku anglického jazyka lze pociťovat v zařazení předmětu Anglický jazyk již od 1. a 2. třídy.  Větší pozornost v rámci disponibilní dotace je věnována přírodním vědám – Fyzikální praktika, Přírodovědný klub. Umístění školy v pěkném přírodním prostředí dává velký prostor aktivitám EVVO, které škola realizuje.

Škola spolupracuje s místními a regionálními institucemi, neziskovými organizacemi, školskými poradenskými zařízeními, sportovními kluby a školami. Dále pak se školskou radou a spolkem rodičů. Škola má řadu svých vlastních zajímavých projektů, které podporují výuku, zapojuje se do projektů financovaných EU, využívá možností různých rozvojových programů.

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.