Kotva

Preventivní aktivity

Vloženo: 8.8.2016 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 2209x

Preventivní aktivity 2019 - 2020

 

Prosinec

V tomto měsíci se ve většině tříd zaměřily třídnické hodiny na blížící se svátky. Žáci si pomocí zvyků a tradic uvědomovali vzájemnou pospolitost. Probíhaly činnosti zaměřené nejen na nadcházející svátky, ale i na vzájemné respektování, spolupráci a sebepojetí, utužování pozitivního klimatu třídy. V nižších ročnících si ti nejmladší pomocí zvyků a tradic svých rodin uvědomovali sounáležitost s druhými a pozitivně ladili nejen své sebepojetí a sebeúctu, ale učili se i respektovat druhé.

 V některých ročnících se v třídnických hodinách řešily důležité problémy, které se ve třídách objevily – nastolování pozitivního klimatu ve třídě, opakování pravidel Školního řádu či problematika krádeží.

Dvě třídy prvního stupně navštívily HZS a v programu HASÍK si osvojovaly důležité poznatky o prevenci vzniku požárů a upevňovaly si znalost důležitých telefonních čísel.

Listopad

Měsíc listopad byl velmi bohatý na preventivní akce, Proběhly pravidelné třídnické hodiny, při kterých se třídy 1. stupně zaměřily hlavně na upevňování vztahů ve třídě, na kamarádství, ale i na zdravé sebepojetí. Ve třídách 2. stupně si žáci povídaly o návykových látkách, o jejich nebezpečí a i o právních dopadech jejich distribuce mladistvým.

 V tomto měsíci proběhl ve všech třídách 1. stupně velký preventivní program Nadačního fondu Albert, který byl zaměřen na správné zdravé stravování. Žáci se formou her a soutěží učili sestavovat jídelníček, správně nakupovat. Žáci prvních a druhých tříd pracovali v programu Škola zdravé 5, třeťáci, čtvrťáci a páťáci zase v programu Nakupování se zdravou 5. Tyto programy se všem velmi líbily.

Pro žáky prvních tříd byl již tradičně připraven program Reflexní prvky v dopravě, ve kterém Ing. A. Rozenský seznamoval žáky s důležitostí „vidět a být viděn“.

Žáci čtvrtých ročníků absolvovali první část dopravního cyklu Dopravní výchova, který je zaměřený na pravidla chování v dopravě, na cyklisty.

Pan Ing. P. Bartoníček v programu Příběhy bezpráví hovořil o 17. listopadu 1989 ve Slaném. Tento program byl zaměřen na prevenci šikany,

Žáci  2.B byli v HZS Slaný, kde se v programu Hasík seznamovali s důležitými telefonními čísly a s tím, jak je správně používat. agrese, velikášství a svobodu každého člověka.

Září - říjen

Na začátku školního roku se ve třídách 1. i 2. stupně začalo s prevencí sociálně patologických jevů. Hned v prvních dnech proběhly třídnické hodiny, při kterých e ve třídách žáci seznamovali se Školním řádem, s pravidly chování a bezpečností ve škole. 

Ve třídě 8. C proběhla 4. 10. 2019 Beseda s pracovnicí Policie ČR.  Tato beseda byla zaměřena hlavně na prevenci závislostního chování – kyberšikanu - a dále na kriminalitu nezletilých s tímto spojenou.

 Od října školního roku 2019/20 na naší škole začal fungovat Žákovský parlament. Na jeho prvním zasedání slavnostně složili slib všichni přítomní zástupci jednotlivých tříd z druhého stupně. Ti byli zvoleni svou třídou, aby je ve školním parlamentu reprezentovali. Prostřednictvím něho se naši žáci mají především naučit, na jakých principech funguje demokratická společnost. Zároveň doufáme, že napomůže k ještě lepší komunikaci mezi učiteli a žáky. Ti tak mohou upozornit na mnohé skutečnosti z jejich pohledu. Především se však žáci budou učit, vzniknou-li nějaké potíže, jak je řešit. Tématem parlamentních debat může být cokoliv. Od potřeby více mýdla na toaletách až po způsob řešení lepších vztahů mezi spolužáky nebo vandalismus v budově školy. Jak se jim to bude dařit, záleží jen a jen na nich. Držíme palce.

Třídnické hodiny v měsíci říjnu byly zaměřeny na 2. stupni právě na výběr – volbu zástupců třídy do Žákovského parlamentu. Při výběru a volbě zástupců se žáci učili spolupracovat a respektovat se. Na prvním stupni třídní učitelé hlavně posilovali u žáků pravidla chování ve spojitosti s upevňováním kamarádských vztahů a budováním bezpečného klimatu ve třídě. Pracovali buď podle metodiky Kočičí zahrada, nebo využili některou hravou aktivitu podle metodiky Mgr. Vrbové z časopisu Prevence.

 

 

Preventivní aktivity 2018 - 2019

Květen

Ve čtvrtek 2. května 2019 navštívily 5. třídy v rámci preventivního programu Památník Lidice, celosvětový symbol obětí válečných zločinů.

Na nejprve navštívili stálou výstavu památníku A nevinní byli vinni…, kde žáci po zhlédnutí úvodního dokumentu měli možnost vstoupit do emotivní expozice plné dobových fotografií, osobních předmětů tehdejších obyvatel nebo například dopisů lidických dětí jejich blízkým. Naši představu o tehdejší situaci doplnila vycházka přilehlým pietním územím s dominantním sousoším lidických dětí.

Z exkurze si všichni odnesli mnoho zajímavých poznatků.

                 V tomto měsíci navštívila poslední třída 5.C  HZS Slaný a v programu Hasík se žáci dozvěděli důležité informace o prevenci požárů.

Žákyně sedmých ročníků se v programu Čas proměn dozvěděly zajímavé informace o pohlavním dospívání, hygieně a prevenci předčasného sexuálního života.

Třídnické hodiny byly tento měsíc zaměřeny hlavně na kamarádské vztahy, toleranci a vzájemnou domluvu při přípravě programu na zahradní slavnost

Duben

V měsíci dubnu se uskutečnilo na půdě prevence několik zajímavých akcí.

Na začátku měsíce se uskutečnily třídnické hodiny. Žáci na prvním stupni pracovali podle metodiky Kočičí zahrada na upevňování vztahu ve třídě, na správném klimatu třídy, na řešení problémů. Žáci na stupni druhém si v aktivitě Strom třídy, uvědomovali své postavení ve třídním kolektivu. Aktivita byla opět zaměřena na budování zdravého klimatu třídy. V těchto hodinách se začaly plánovat programy na Letní zahradní slavnost.

Třídy 5. B  a 9 . B navštívily 1. dubna HZS Slaný a v programu Hasík si osvojovaly vědomosti v oblasti prevence požárů.

Třídy 9. A  a  9. B se  druhého dubna na besedě s kriminalisty Policie ČR  opět seznamovaly s pravidly silničního provozu a s prevencí kriminality. Tato akce proběhla za „zavřenými dveřmi“.

         Ve čtvrtek 11. dubna se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili přehlídky dokumentárních filmů Jeden svět dětem, který pořádá organizace Člověk v tísni. Promítání s besedou proběhlo v kině Sokol v Kladně. Zhlédli filmy Kluci z přístavu, Miruna a Tanečník Skip, které pojednávaly o lidských a dětských právech, soužití lidí různých ras a kultur, dále o odvaze, vůli, předsudcích.

V polovině měsíce metodik prevence  absolvoval seminář Bezpečné klima ve škole a metodik prevence. Tato akce, kterou zastřešovalo město Slaný, byla velmi podnětná pro další práci v oblasti prevence rizikového chování.

Březen

Přesto že měsíc březen byl ve znamení jarních prázdnin, uskutečnily se na naší škole zajímavé preventivní akce.

Hned první den tohoto měsíce byl zajímavý a určitě i podnětný pro žáky sedmých ročníků. V programu Hanin kufřík se důkladně seznámili s problematikou holokaustu. Paní učitelky si připravily pětihodinový program v režii Mgr. J. Rohlové. V tomto programu se žáci seznámili se smutným příběhem Hany Bradyové, která zahynula v koncentračním táboře na konci 2. světové války, a jejího bratra, který měl obrovské štěstí a přežil. Tento program byl zaměřen na prevenci anitisemitismu, elitářství, nadřazenosti, xeniofobii a i na prevenci šikanování.

Po jarních prázdninách   - 18.3. - se žáci prvních ročníků v programu Veselé zoubky naučili pečovat o své zuby a tím předcházet poruchám příjmu potravy a získaly první poznatky o správném stravování.

Dne 21. 3. se žáci devátých ročníků zúčastnili preventivní přednášky Nehodou to začíná, která byla zaměřena na analýzu dopravních nehod, bezpečnost silničního provozu, drogovou problematiku a poskytování první pomoci.

Na konci měsíce, tedy 28.  Března, se naši prvňáčci a druháčci  zúčastnili akce Beseda s pracovnicemi Policie ČR. I tato zajímavá akce byla pro naše nejmenší velmi podnětná, protože byla zaměřena na bezpečnost v dopravě a na prevenci nebezpečného chování cizích dospělých lidí. Naši žáčci se do besedy aktivně zapojovali a předvedli dobré znalosti v této problematice.

I v měsíci březnu některé třídy absolvovaly preventivní program Hasík, zaměřený na prevenci vzniku požárů, na bezpečné chování při manipulaci s ohněm a chemickými látkami. Byly to tyto třídy: 6. A, B. C  a  9. A.

Únor

Třídnická hodiny žáků 4.C,  2.A,  2.B, a 2.C proběhly u hasičů ve výukové místnosti. Paní  Kolářová  děti  ze čtvrté třídy seznamovala, jaká nebezpečí se mohou vyskytovat v jejich domě, bytě a kde všude a v jakých situacích může vzniknout požár, jak se chovají hořlavé látky v blízkosti zdroje tepla.

Preventivní program Hasík pro druhé třídy byl rozdělen na dvě části, úvod probíhal v učebně na hasičské stanici a byl zaměřen na tísňová volání a důležitá telefonní čísla jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Druhá část pak probíhala v garážích ZHS a byla spojená s prohlídkou hasičské techniky.

 V měsíci lednu a únoru 2019 proběhla tři dvouhodinová setkání žáků 9. A s pracovnicemi SPC slaný. Cílem tohoto intervenčního programu bylo prohlubovat sociálně psychologické dovednosti žáků, zlepšit soudržnost třídy 9. A, sebepoznání a poznání druhých a naučit se lépe akceptovat individuální odlišnosti spolužáků. Všechny aktivity probíhaly formou her a společné diskuse. Žáci přistupovali k programu zodpovědně a pozitivně.

 Na konci února se všichni žáci druhého stupně zúčastnili preventivního programu pořádaného agenturou AZ rodina. Šesťáci a sedmáci absolvovali část s názvem  Když chceš, tak to dokážeš, osmáci a deváťáci pak část Nenech se ovládnout. Preventivně prožitkové programy Radka Bangy byly zaměřeny na  prevenci závislostního chování, a to hlavně na závislost na  mobilech a počítačích. Upozorňovaly na nebezpečí sociálních sítí – závislost, kyberšikana, život mimo realitu. Dalším tématem byly i mezilidské vztahy a postoje k sobě samým - tedy sebepojetí, seberealizace a s tím souvisí i šikana. Oba programy, které byly doprovázeny zpěvem Radka Bangy, měly u žáků i učitelů kladný ohlas. Žáci i po skončení programu spolu diskutovali. Tento preventivní program byl i námětem na další práci v třídnických hodinách.

V měsíci únoru byly třídnické hodiny zaměřeny na volbu Školního parlamentu. Třídní učitelé s dětmi diskutovali na téma – jak vybrat vhodné třídní zástupce, tedy takové žáky, kteří by uměli jednat a nestyděli se a pracovat pro svou třídu.

Prosinec

 

Přesto že měsíc prosinec byl poměrně krátký – díky vánočním prázdninám – tak proběhly zajímavé preventivní akce.

Začátkem měsíce se uskutečnily pravidelné třídnické hodiny. Na druhém stupni byly na téma advent a mezilidské vztahy.  Na stupni prvním třídní učitelé pracovali podle metodiky Kočičí zahrada. Například v prvních třídách to bylo téma „Tajemství“. Metodička prevence se zúčastnila třídnické hodiny v třídě 6.C . Zde s žáky besedovala na téma mezilidských vztahů,  o vzájemné důvěře a toleranci k druhým a fair play chování.

Dvě třídy absolvovaly program Hasík - 4.A a 7.C

 

Listopad  

 

               V měsíci listopadu proběhly pravidelné třídnické hodiny. Na prvním stupni pracovaly třídy podle metodiky Kočičí zahrada. Každá třída pracovala dle svého harmonogramu. Řešily se též důležité otázky týkající se jednotlivých tříd.

Žáci 4.C měli poprvé dopravní výchovu s paní lektorkou. Připomněli si, jaká má být výbava kola, jak se na kolo obléknou a které nezbytné reflexní prvky mají používat, aby byli v silničním provozu vidět. Také si vyřešili úkoly z dopravní situace, kterou měli připravenou na barevném obrázku.  Obdobné hodiny dopravní výchovy proběhly  i v 4.A a 4.B.

V tomto měsíci navštívily třídy 3.B  a  7.B  slánskou požární zbrojnici, kde se žáci  seznamovali s bezpečností při manipulaci s ohněm v programu Hasík. Malé děti  z 3.B si povídaly o vzniku požárů a o tom, čím co hasit. Ukazovaly si hasící přístroje a zkusily si, jak studí suchý led, kterým se hasí.

                23.11. proběhl ve třídách  9.A  a 9.B  program příběhy bezpráví. Tuto akci vedl Mgr. D. Koryta a Mgr. A Lhotová. Celá akce byla zaměřena na prevenci elitářství, rovnosti občanů a na nárok na vlastní názor.

 

Říjen

 

            V měsíci říjnu se uskutečnilo několik preventivních akcí. Hned na začátku měsíce se uskutečnily třídnické hodiny ve všech třídách. Téma hodin bylo bezpečné chování, kamarádské vztahy, klima ve třídě.

Třídy 3.A a 7. A absolvovaly preventivní program Hasík.  Děti navštívily slánský HZS, kde měly možnost seznámit se nejen s prací hasičů, ale hlavně si uvědomit nebezpečí ohně. V programu, který pro ně připravila a vedla paní Jena Kolářová, si osvojily vědomosti o tom, jak předcházet požárům, jak si přivolat pomoc, jaká telefonní čísla jsou důležitá.  Starší žáci se také seznámili s tím, jak jsou nebezpečné některé chemické látky, jak s nimi zacházet bezpečně.

 

Poslední říjnový pátek patřil našim prvňáčkům. Již tradičně nás navštívil Ing. Aleš Rozenský, který v programu Reflexní prvky v dopravě, žáky seznámil s důležitostí být viděn a vidět v dopravě, při hrách a pobytu venku v šeru.  Reflexní  prvky (nášivky a oblečení) jsou důležité pro bezpečnost všech účastníků dopravy, hlavně dětí. Děti shlédly několik krátkých zajímavých filmů, vyzkoušely si oblečení, prohlédly si materiály a také zodpověděly – a to správně – otázky k danému tématu. Za svou práci byli všichni žáci odměněni reflexními nášivkami a omalovánkami. V hodinách prvouky budou žáci získané vědomosti upevňovat a prohlubovat.  Těšíme se, na další spolupráci s panem Rozenským.

 

 

 

 

Mgr. Ivana Purchartová

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.