Kotva

Koncepce rozvoje školy

Vloženo: 22.8.2016 | Autor: Věra Bělochová | Zobrazeno: 2144x

Koncepce rozvoje školy

Dlouhodobé cíle a záměry – 2020 – 2022

Konkrétní cíle na šk. rok 2020 – 21

 

Základní cíl:

Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další

vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.

Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat

a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a

mravními hodnotami.

 

Vzdělávací a výchovný proces

Vést žáky k celoživotnímu učení, k propojení získaných poznatků s praktickým životem,

podporovat vztah k přírodě a zdravý životní styl

Rozvíjet životní a mravní hodnoty žáků, učit je vzájemné úctě a sebeúctě, bránit šíření šikany

mezi žáky i šikany směrem od žáka k učiteli, bojovat proti vandalismu.

Učit žáky reagovat na události v místě bydliště, zemi i ve světě; vést je k vytvoření vlastního

názoru, k podílení se na řešení problému.

V souvislosti s prudkým rozvojem informačních technologií efektivně implementovat ICT

do výuky a naučit žáky ICT vhodně využívat.

Vést žáky k odpovědnosti za své učení, zejména v době, kdy je z vážných důvodů omezen provoz školy.

---------------------------------------------------------------------

Realizovat výuku napříč předměty, vylepšit komunikaci mezi učiteli napříč předmětovými komisemi.

Vylepšit strukturu hodin, zejména efektivní propojení cíle se závěrem hodiny, uplatnění formativního hodnocení.

Zapojovat žáky do projektů, kde by konkrétně viděli, jak se teoretické znalosti mohou uplatnit v praxi – 20 000 pro základky, Abeceda peněz, případně podobné projekty.

Zapojovat žáky do soutěží v různých oblastech, aby mohli uplatnit své individuální předpoklady a talent.

Využít projekt šablony II k podpoře kreativity, aplikaci teoretických poznatků do praxe (podpora polytechnického vzdělávání, EVVO, rukodělných a uměleckých aktivit…), badatelských aktivit, logického myšlení, dále pak k podpoře výuky všeobecně vzdělávacích předmětů. Promyšleně připravit a zapojit se do šablon III tak, aby se efektivně pokryl zájem žáků o zájmové aktivity v různých oblastech.

Zapojit více žáků a pedagogů do EVVO, více využívat školní zahradu, zejména nově vytvořený biotop.

Vést žáky ke kritickému myšlení.

Průběžně připravovat pedagogy, žáky i rodiče na případnou distanční výuku (aktualizování kontaktů, monitorování možností žáků zapojit se do distanční výuky – hledání alternativních řešení, proškolení pedagogů, zapojení partnerských organizací při pomoci žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí)

 

 

 

Vzdělávací program školy

Vzdělávací program školy je základním prostředkem k dosažení cílů školy. Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Základní školy ve Slaném Na Hájích. Školní vzdělávací program vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu, zkušeností s programy předešlými a požadavků na aktuální trendy ve výuce. Využívá možnosti svobodně formulovat představy o nejvhodnější podobě vzdělávání na škole. Je postaven tak, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.

ŠVP je živý dokument, který reflektuje aktuální dění ve společnosti a snaží se na něj reagovat.

Je nutné ho průběžně revidovat a přizpůsobovat aktuálním potřebám školy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revidovat ŠVP tak, aby učivo, které se v různých ročnících probírá opakovaně, bylo probíráno v takovém rozsahu, který je úměrný celkovému objemu učiva v dalších oblastech. Rozsah opakovaně probíraného učiva je nutné volit s ohledem na provázanost s dalšími předměty. Tam, kde je vhodné, odstoupit od přílišné specifikace, aby výuka mohla reagovat na nové podněty ve společnosti.

 

Klima školy

Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a mezilidské vztahy. Mezilidské vztahy je nutné vnímat a vylepšovat ve všech rovinách, zejména žák – žák, žák – pedagog, pedagog – rodič, vedení školy – pedagog, vedení školy – rodič. Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy, a zájmem o vše, co s prací školy souvisí. Posílit respekt a úctu k učitelům ze strany rodičů a žáků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokračovat v práci školního parlamentu.

TU úzce spolupracují s preventistou  a dalšími odborníky na struktuře třídnických hodin, které jsou klíčové pro pozitivní klima ve třídě.

Pokračovat v neformálních setkáváních rodičů – zahradní slavnosti, vánoční koncert…. Pokračovat v dobře rozběhnuté spolupráci s rodiči ve Spolku rodičů formou zástupců jednotlivých tříd – reagovat na podněty z řad rodičů a hledat společně řešení.

 

 

Organizace školy

Mít vypracovaný organizační systém školy se všemi kompetencemi, který pružně reaguje

na aktuální potřeby. Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměny názorů apod.).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přizpůsobit organizaci školy novým potřebám vyplývajících z nároků na výuku (změny v ŠVP, inkluze…), projekty (Šablony II, vlastní projekty) a bezpečnost (stavební úpravy).

Organizovat chod školy v souvislosti s epidemiologickou situací tak, aby výuka mohla být realizována v maximální možné míře s ohledem na bezpečnost všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu.

 

 

Materiálně technické podmínky školy

Neustále je vylepšovat, využít veškerých možností – kvalitní spolupráce se zřizovatelem,

granty, fondy EU, spolupráce s rodiči a sponzory. Pokračovat v rekonstrukci venkovního areálu školy, zkvalitnit rychlost internetového připojení. Provést kompletní rekonstrukci podlah v učebnách, hledat cesty k řešení nedostatečného zázemí pro družinu, provést rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení školy. Vyřešit problematické umístění šatních skříněk v suterénu. Pokračovat ve vylepšení okolí školy – přístupové cesty, zeleň.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malá tělocvična – realizace rekonstrukce podlahy - zřizovatel

Rekonstrukce elektroinstalace – projektová dokumentace, realizace – zřizovatel

Řešení nevyhovujícího prostoru pro činnost školní družiny

Přístavba šaten

 

Odborná způsobilost pedagogického sboru

Udržovat kvalitu učitelského sboru dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Doplňovat sbor kolegy s potřebnou kvalifikací a odborností.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti ICT tak, aby mohli pružně reagovat na případnou distanční výuku.

Využívat vzájemných hospitací ke sdílení zkušeností a vhodných metod výuky.

Snažit se využívat nabídek hromadných školení pro pedagogy – PPP, ČŠI, IKAP, KÚ Stř. kraje

Intenzivnější spolupráce učitelů s koordinátorem EVVO.

 

 

Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami

Vytvářet v rámci možností prostor pro všechny žáky, včetně žáků mimořádně nadaných i

žáků nějakým způsobem handicapovaných.

Efektivně využívat pomoci asistentů, speciálních pedagogů, psychologů a spolupracovat se

specializovanými pracovišti. Efektivně využívat Školní poradenské pracoviště.

Vést všechny žáky k účasti v soutěžích a jiné reprezentaci školy. Tím žákům pomáhat získat

sebevědomí prostřednictvím činností, ve kterých vynikají.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více se zapojovat do soutěží, které podpoří nadané žáky.

Vhodně využívat diferenciaci výuky k podpoře žáků s SVP.

Spolupracovat s neziskovými organizacemi, jako je Romodrom, Tosara….

 

 

Prevence proti patologickým jevům

 

Začleňovat aktuální témata, jako jsou kouření, alkohol, šikana, záškoláctví, agrese, vulgarita, vandalismus, kyberšikana apod. přímo do běžné výuky a vhodnými metodami minimalizovat dopad těchto negativních společenských jevů na zdravotní, citový a morální rozvoj žáků.

Na prevenci se významnou měrou podílí školní preventista, třídní učitelé a výchovná poradkyně. Začleňovat do výuky speciální preventivní programy, které reagují na aktuální problémy.

Aktivně spolupracovat s místními sportovními kluby a dalšími organizacemi, které podporují smysluplné trávení volného času mládeže.

_______________________________________________________________________________

Realizovat Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje

ze Středočeského Fondu prevence.

Vytvořit efektivní program třídnických hodin, pokračovat ve formálním i neformálním setkávání rodičů, hledat další cesty ke spolupráci s rodiči – sponzorství, využití profesí rodičů v projektech, přednáškách. Pokračovat ve spolupráci s OSPOD a MP. Využít intervenční programy SVP Slaný.

Vést žáky k zdravému životnímu stylu – nabídka sportovních aktivit, zdravé stravování, struktura hodin, průřezová témata, EVVO. Využít dostupných výzev k projektům k posílení finančních prostředků na realizaci preventivních aktivit.

 

Škola a veřejnost, škola a zřizovatel

Velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace

o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok

informací. Podporovat neformální setkávání během různých akcí školy, vzájemnou komunikaci

a snažit se najít společnou řeč. Pokračovat v dlouhodobých a zaběhnutých projektech, jako jsou zahradní slavnosti, spolupráce s místním domovem důchodců, knihovnou, muzeem a informačním centrem. Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole.

Usilovat o kvalitní spolupráci se zřizovatelem a podporu školy.

------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikace s rodiči s cílem připravit je na případné omezení provozu školy– hledání možností distanční výuky – alternativy podle možností jednotlivých rodin – systém vzájemné důvěry a podpory

 

Ve Slaném 31. 8. 2020