Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Koncepce rozvoje školy

Vloženo: 22.8.2016 | Autor: Věra Bělochová | Zobrazeno: 1317x

Koncepce rozvoje školy

Dlouhodobé cíle a záměry – 2018 – 2020

Konkrétní cíle na šk. rok 2019 – 20

 

Základní cíl:

Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další

vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.

Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat

a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a

mravními hodnotami.

 

Vzdělávací a výchovný proces

Vést žáky k celoživotnímu učení, k propojení získaných poznatků s praktickým životem,

podporovat vztah k přírodě a zdravý životní styl

Rozvíjet životní a mravní hodnoty žáků, učit je vzájemné úctě a sebeúctě, bránit šíření šikany

mezi žáky i šikany směrem od žáka k učiteli, bojovat proti vandalismu.

Učit žáky reagovat na události v místě bydliště, zemi i ve světě; vést je k vytvoření vlastního

názoru, k podílení se na řešení problému.

V souvislosti s prudkým rozvojem informačních technologií efektivně implementovat ICT

do výuky a naučit žáky ICT vhodně využívat.

---------------------------------------------------------------------

Zapojovat žáky do stávajících regionálních projektů a soutěží. Organizovat projekty s podporou zřizovatele na podporu zdravého životního stylu žáků, jako např. Bezpečné cesty do školy. Zapojit co nejvíce žáků do projektu 20 000 pro základky.

Využít projekt šablony II k podpoře kreativity, aplikaci teoretických poznatků do praxe (podpora polytechnického vzdělávání, EVVO, rukodělných a uměleckých aktivit…), badatelských aktivit, logického myšlení, dále pak k podpoře výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.

Zapojit více žáků a pedagogů do EVVO, zejména v souvislosti s místním regionem.

Vést žáky ke kritickému myšlení.

 

Vzdělávací program školy

Vzdělávací program školy je základním prostředkem k dosažení cílů školy. Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Základní školy ve Slaném Na Hájích. Školní vzdělávací program vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu, zkušeností s programy předešlými a požadavků na aktuální trendy ve výuce. Využívá možnosti svobodně formulovat představy o nejvhodnější podobě vzdělávání na škole. Je postaven tak, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.

ŠVP je živý dokument, který reflektuje aktuální dění ve společnosti a snaží se na něj reagovat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Průběžně revidovat stávající ŠVP a přizpůsobovat ho aktuálním potřebám školy.

 

Klima školy

Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a mezilidské vztahy. Mezilidské vztahy je nutné vnímat a vylepšovat ve všech rovinách, zejména žák – žák, žák – učitel, učitel – rodič, vedení školy – učitel, vedení školy – rodič. Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy, a zájmem o vše, co s prací školy souvisí. Posílit respekt a úctu k učitelům ze strany rodičů a žáků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájit práci školního parlamentu.

TU úzce spolupracují s preventistkou a dalšími odborníky na struktuře třídnických hodin. Připravit neformální setkávání rodičů – zahradní slavnosti, vánoční koncert…. Pokračovat v dobře rozběhnuté spolupráci s rodiči ve Spolku rodičů formou zástupců jednotlivých tříd – reagovat na podněty z řad rodičů a hledat společně řešení.

 

 

Organizace školy

Mít vypracovaný organizační systém školy se všemi kompetencemi, který pružně reaguje

na aktuální potřeby. Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměny názorů apod.).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přizpůsobit organizaci školy novým potřebám vyplývajících z nároků na výuku (změny v ŠVP, inkluze…), projekty (Šablony II, vlastní projekty) a bezpečnost (stavební úpravy).

 

Materiálně technické podmínky školy

Neustále je vylepšovat, využít veškerých možností – kvalitní spolupráce se zřizovatelem,

granty, fondy EU, spolupráce s rodiči a sponzory. Pokračovat v rekonstrukci venkovního areálu školy, zkvalitnit rychlost internetového připojení. Provést kompletní rekonstrukci podlah v učebnách, hledat cesty k řešení nedostatečného zázemí pro družinu, provést rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení školy. Pokračovat ve vylepšení okolí školy – přístupové cesty, zeleň.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předzahrádka v čele budovy – realizace projektu MŽP

Fasáda školy – 2. etapa – zřizovatel

Malá tělocvična – realizace rekonstrukce podlahy - zřizovatel

Zahrada – hmatová stezka – Šablony II

Změkčovač vody pro celou budovu – zřizovatel

Rekonstrukce elektroinstalace – projektová dokumentace, realizace – zřizovatel

Řešení nevyhovujícího prostoru pro činnost školní družiny

 

Odborná způsobilost pedagogického sboru

Udržovat kvalitu učitelského sboru dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Doplňovat sbor kolegy s potřebnou kvalifikací a odborností.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti ICT – Šablony II

Využívat vzájemných hospitací ke sdílení zkušeností a vhodných metod výuky – diferenciace, kritické myšlení, myšlenková mapa, závěr hodiny, využívání IT.

Snažit se využívat nabídek hromadných školení pro pedagogy – PPP, ČŠI

Intenzivnější spolupráce učitelů s koordinátorem EVVO.

 

 

Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami

Vytvářet v rámci možností prostor pro všechny žáky, včetně žáků mimořádně nadaných i

žáků nějakým způsobem handicapovaných.

Efektivně využívat pomoci asistentů, speciálních pedagogů, psychologů a spolupracovat se

specializovanými pracovišti. Efektivně využívat Školní poradenské pracoviště.

Vést všechny žáky k účasti v soutěžích a jiné reprezentaci školy. Tím žákům pomáhat získat

sebevědomí prostřednictvím činností, ve kterých vynikají.

 

 

Více se zapojovat do soutěží, které podpoří nadané žáky.

Vhodně využívat diferenciaci výuky k podpoře žáků s SVP.

 

 

 

Prevence proti patologickým jevům

 

Začleňovat aktuální témata, jako jsou kouření, alkohol, šikana, záškoláctví, agrese, vulgarita, vandalismus, kyberšikana apod. přímo do běžné výuky a vhodnými metodami minimalizovat dopad těchto negativních společenských jevů na zdravotní, citový a morální rozvoj žáků.

Na prevenci se významnou měrou podílí školní preventista, třídní učitelé a výchovná poradkyně. Začleňovat do výuky speciální preventivní programy, které reagují na aktuální problémy.

Aktivně spolupracovat s místními sportovními kluby a dalšími organizacemi, které podporují smysluplné trávení volného času mládeže.

_______________________________________________________________________________

Vytvořit efektivní program třídnických hodin, pokračovat ve formálním i neformálním setkávání rodičů, hledat další cesty ke spolupráci s rodiči – sponzorství, využití profesí rodičů v projektech, přednáškách. Pokračovat ve spolupráci s OSPOD a MP. Využít intervenční programy SVP Slaný.

Vést žáky k zdravému životnímu stylu – nabídka sportovních aktivit, zdravé stravování, struktura hodin, průřezová témata, EVVO. Využít dostupných výzev k projektům k posílení finančních prostředků na realizaci preventivních aktivit.

 

Škola a veřejnost, škola a zřizovatel

Velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace

o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok

informací. Podporovat neformální setkávání během různých akcí školy, vzájemnou komunikaci

a snažit se najít společnou řeč. Pokračovat v dlouhodobých a zaběhnutých projektech, jako jsou zahradní slavnosti, spolupráce s místním domovem důchodců, knihovnou, muzeem a informačním centrem. Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole.

Usilovat o kvalitní spolupráci se zřizovatelem a podporu školy.

 

 

Ve Slaném 14. 6. 2019