Kotva

Profil školy

Zobrazeno: 3137x

Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velmi velké školy a je bezbariérová.

Budova školy je přes 100 let stará. Je umístěna na okraji města v klidném prostředí v těsné blízkosti lesoparku. V posledních letech zde probíhají rozsáhlé rekonstrukce, které výrazně vylepšují materiálně technické podmínky výuky.

Škola má k dispozici školní družinu a zařízení školního stravování, obojí se nachází v budově školy. 

Skládá se z jedné školní budovy a venkovního areálu, který zahrnuje pěstitelský pozemek, sportovní areál, hřiště pro družinu s hracími prvky, zahradu s posezením, biotop s jezírkem a relaxační koutek před školou celoročně volně přístupný.

Každý žák má k dispozici šatní skříňku.

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: 2 počítačové učebny, 2 tělocvičny, přírodovědná, jazyková, zeměpisná učebna, učebna pro výuku fyziky, učebna pro výuku chemie, dílny, keramika, školní kuchyňka.

Téměř po celé škole je možné se připojit k internetu prostřednictvím datových kabelů nebo wifi. Každá učebna je vybavena pevným počítačem a dataprojektorem. V některých učebnách je interaktivní tabule. Každý žák má zřízený svůj účet v prostředí G Suite, prostřednictvím kterého si může ukládat svá data a využívat nástroje pro online výuku. Online komunikace škola – rodič, rodič - škola je umožněna přes elektronickou aplikaci Bakaláři. Tuto aplikaci škola využívá pro vedení matriky, zápis do třídní knihy, plánování akcí a výkaznictví. Některé funkce Bakalářů jsou využitelné pro školní družinu.

Učitelský sbor (cca 40 pedagogů) se skládá ze zkušených i mladých pedagogů a je téměř plně kvalifikovaný. V některých třídách probíhá výuka s pomocí asistenta pedagoga, který je zde zařazen v rámci podpůrných opatření. Školní poradenské pracoviště (výchovný a kariérový poradce, školní metodik prevence a školní speciální pedagogové) slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Žáci se učí podle Školního vzdělávacího programu Základní školy ve Slaném Na Hájích. Tento program je zaměřen převážně všeobecně, mírné zaměření na výuku anglického jazyka lze pociťovat v zařazení předmětu Anglický jazyk již od 1. a 2. třídy.  Větší pozornost v rámci disponibilní dotace je věnována přírodním vědám – Fyzikální praktika, Přírodovědný klub. Umístění školy v pěkném přírodním prostředí dává velký prostor aktivitám EVVO, které škola realizuje.

Škola spolupracuje s místními a regionálními institucemi, neziskovými organizacemi, školskými poradenskými zařízeními, sportovními kluby a školami. Dále pak se školskou radou a spolkem rodičů. Škola má řadu svých vlastních zajímavých projektů, které podporují výuku, zapojuje se do projektů financovaných EU, využívá možností různých rozvojových programů.