Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Profil školy


Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velmi velké školy a je bezbariérová.

Budova školy je přes 100 let stará. Je umístěna na okraji města v klidném prostředí v těsné blízkosti lesoparku. V posledních letech zde probíhají rozsáhlé rekonstrukce, které výrazně vylepšují materiálně technické podmínky výuky.

Škola má k dispozici školní družinu a zařízení školního stravování, obojí se nachází v budově školy. 

Skládá se z jedné školní budovy a venkovního areálu, který zahrnuje pěstitelský pozemek, sportovní hřiště, hřiště pro družinu s hracími prvky a zahradu s posezením.

Každý žák má k dispozici šatní skříňku.

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: 2 počítačové učebny, 2 tělocvičny, přírodovědná, jazyková a zeměpisná učebna, učebna pro výuku fyziky, dílny, keramika, školní kuchyňka.

Škola je vybavena připojením k internetu pomocí pracovních stanic ve třídách a bezdrátovým připojením v celé škole.  Všechny třídy jsou vybaveny dataprojektorem, příp. interaktivní tabulí.

Učitelský sbor (cca 40 pedagogů) se skládá ze zkušených i mladých pedagogů a je téměř plně kvalifikovaný. V některých třídách probíhá výuka s pomocí asistenta pedagoga, který je zde zařazen v rámci podpůrných opatření. Školní poradenské pracoviště (výchovný a kariérový poradce, školní metodik prevence a školní speciální pedagogové) slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Žáci se učí podle Školního vzdělávacího programu Základní školy ve Slaném Na Hájích. Tento program je zaměřen převážně všeobecně, mírné zaměření na výuku anglického jazyka lze pociťovat v zařazení předmětu Anglický jazyk již od 1. a 2. třídy.  Větší pozornost v rámci disponibilní dotace je věnována přírodním vědám – Fyzikální praktika, Přírodovědný klub. Umístění školy v pěkném přírodním prostředí dává velký prostor aktivitám EVVO, které škola realizuje.

Škola spolupracuje s místními a regionálními institucemi, neziskovými organizacemi, školskými poradenskými zařízeními, sportovními kluby a školami. Dále pak se školskou radou a spolkem rodičů. Škola má řadu svých vlastních zajímavých projektů, které podporují výuku, zapojuje se do projektů financovaných EU, využívá možností různých rozvojových programů.